Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden van WEBJONGENS
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die
daaruit voortvloeien tussen WEBJONGENS te Oudeschild, Kamer van Koophandel 69117756 en
haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in,
deze algemene voorwaarden zijn voor WEBJONGENS alleen bindend indien en voor zover dat
uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.
Offerte en aanvaarding
1. WEBJONGENS stelt een offerte op waarin WEBJONGENS aangeeft welke werkzaamheden
(“de Diensten”) WEBJONGENS aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en
welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven
omschrijving van de Diensten is bindend.
2. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven
in de offerte. WEBJONGENS kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode
aan te nemen, maar indien WEBJONGENS daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende
aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door WEBJONGENS.
Opdrachtgever dient op nader te melden wijze een elektronische handtekening te plaatsen
voor akkoord.
4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er
desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat WEBJONGENS werkzaamheden verricht die
binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever WEBJONGENS verzoekt bepaalde werkzaamheden te
verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
5. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens
voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. WEBJONGENS zal verzocht
meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat
sprake is van meerwerk.
Uitvoering van de Diensten
1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door
WEBJONGENS uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke
wensen van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig
is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder
draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WEBJONGENS aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan WEBJONGENS worden
verstrekt.
3. Opdrachtgever zal WEBJONGENS toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts
onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die WEBJONGENS redelijkerwijs nodig heeft
om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever
zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
4. WEBJONGENS garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden
uitgevoerd.
5. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft WEBJONGENS het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. WEBJONGENS is en blijft naar
Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
6. WEBJONGENS is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang
van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te
onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen
werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende
onvolkomenheden heeft weggenomen.
7. WEBJONGENS heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als
Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover WEBJONGENS niet
na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
8. WEBJONGENS zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te
reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in
de offerte.
Zoekmachine-optimalisatie
1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website
en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende
Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de
betreffende zoekmachines. WEBJONGENS kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent
het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten
gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
3. Opdrachtgever machtigt WEBJONGENS hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te
maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij
benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten
kosten verbonden zijn, heeft WEBJONGENS hier schriftelijke toestemming van de
Opdrachtgever voor nodig.

Hosting
1. Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal WEBJONGENS zich inspannen om
bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om
ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als
meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
2. Indien WEBJONGENS geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan
WEBJONGENS niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig
moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever.
Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of
onmogelijk maakt.
3. WEBJONGENS heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren,
indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens
WEBJONGENS niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4. Het is WEBJONGENS toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de
Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de
Opdrachtgever
5. Naast SSL­certificaten van Comodo biedt WEBJONGENS gratis SSL­certificaten aan van Let’s
Encrypt. Voor deze gratis certificaten kunnen wij geen garantie bieden op de werking en
ondersteuning van de certificaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verzekerde waarde
en indien nodig zal de Opdrachtgever deze bij Let’s Encrypt moeten verhalen.
6. WEBJONGENS zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en
netwerken te realiseren en om toegang tot door WEBJONGENS opgeslagen data te realiseren,
maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte of de
elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement
(SLA) voor webhosting en/of server management.
Domeinnaam
1. Indien de Dienst strekt tot het leveren van een domeinnaam zal WEBJONGENS zich inspannen
om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om
ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als
meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
2. Indien WEBJONGENS geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan
WEBJONGENS niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig
moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever.
Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of
onmogelijk maakt.
3. WEBJONGENS is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Opdrachtgever van diens
recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde
wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van
WEBJONGENS.
4. Indien WEBJONGENS een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van de
Opdrachtgever, zal WEBJONGENS medewerking verlenen aan verzoeken van de
Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
5. De Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen
voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
Ontwikkelen van Werken
1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites,
applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses,
ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s
of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
2. WEBJONGENS geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van nietcourante
of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en
hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
3. WEBJONGENS is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang
van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te
onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen
werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende
onvolkomenheden heeft weggenomen.
4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan WEBJONGENS levert staat
Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn
voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door WEBJONGENS. Opdrachtgever
vrijwaart WEBJONGENS van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
5. WEBJONGENS heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van
afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source
software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende
licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
WEBJONGENS zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde
licentievoorwaarden.
7. Opdrachtgever vrijwaart WEBJONGENS voor aanspraken van derden betreffende installatie en
licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie
of licenties geleverd door WEBJONGENS.
8. WEBJONGENS zal de werken op een passende wijze elektronisch beschikbaar stellen.
9. WEBJONGENS zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHPcode)
van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
10. WEBJONGENS zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang WEBJONGENS Diensten
voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat WEBJONGENS Diensten voor
Opdrachtgever zal verrichten. WEBJONGENS is gerechtigd na deze periode de bronbestanden
te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van
deze Werken geeft, is WEBJONGENS gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het
herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
Oplevering en aanvaarding
1. WEBJONGENS zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren
wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor
gebruik.
2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren
en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde
afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien een Werk in fasen wordt
opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het
deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.
Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in
een eerdere fase goedgekeurd zijn.
3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal WEBJONGENS zich
inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan WEBJONGENS
doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet
opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie
goed of af te keuren.
4. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk
heeft afgekeurd zal er naar het oordeel van WEBJONGENS een redelijk aantal revisierondes
volgen.
5. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen
gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal
Opdrachtgever de daadwerkelijk door WEBJONGENS gemaakte uren vergoeden, met als
maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag.
6. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke
wijze dan ook. WEBJONGENS kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te
hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk
afkeurt.
7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het
opgeleverde, tenzij WEBJONGENS het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van
aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na
verloop van een half jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
Rechten van intellectuele eigendom
1. WEBJONGENS gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten
bij derden liggen. Voor door WEBJONGENS zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij
WEBJONGENS liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de
rechten overgedragen worden. WEBJONGENS is vrij om werken waarvan zij de rechten heeft,
op ieder moment vrij te geven onder een open source licentie naar haar keuze.
2. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.
3. De door WEBJONGENS ontwikkelde Werken blijven eigendom van WEBJONGENS.
Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen
of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding
van de materialen.
5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking
van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending
van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke
matiging vatbare boete van € 10.000, - per inbreukmakende handeling betalen aan
WEBJONGENS. Dit doet niets af aan het recht van WEBJONGENS om haar schade door de
inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk
te doen beëindigen.
Installatie en onderhoud van Werken
1. Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal WEBJONGENS de Werken of nader overeen te
komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te
wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze
hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid
van Opdrachtgever. WEBJONGENS zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie.
Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van WEBJONGENS voldoet, zijn
WEBJONGENS gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
2. Opdrachtgever zal op verzoek van WEBJONGENS medewerkers en hulppersonen van
WEBJONGENS alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie,
onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot
hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met
Opdrachtgever.
3. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever
deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt
nageleefd worden.
4. Opdrachtgever vrijwaart WEBJONGENS voor aanspraken van derden betreffende installatie en
licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie
of licenties geleverd door WEBJONGENS. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal
WEBJONGENS zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te
passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. WEBJONGENS is
echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet
haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt
dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de
gewenste wijziging vooraf aan WEBJONGENS heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben
goedgekeurd. WEBJONGENS kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
WEBJONGENS kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder
onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.
Wijzigingen aan de Diensten
1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het
feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden
wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit
minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan
Opdrachtgever.
2. Indien WEBJONGENS meer werk moet verrichten dan WEBJONGENS had moeten voorzien ten
tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het
aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is WEBJONGENS gerechtigd
de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat WEBJONGENS tijdig Opdrachtgever heeft
geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever
zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde
gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding
van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in euro's, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
2. Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen.
Opdrachtgever is 50% verschuldigd na aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk bij
oplevering van een eerste ontwerp. Het resterende bedrag is verschuldigd op het moment dat
het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een Werk (of fase of
onderdeel) zijn verschuldigd zodra WEBJONGENS meldt dat het werk zal beginnen.
3. WEBJONGENS zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische
factuur sturen aan Opdrachtgever.
4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere
betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij
vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor
ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn
wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen
de betalingstermijn aan WEBJONGENS te melden. De betalingsverplichting van het betwiste
(maar niet het overige) wordt opgeschort totdat WEBJONGENS de melding heeft onderzocht.
Indien na onderzoek van WEBJONGENS blijkt dat de betwisting onterecht was, dient
Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en
incassobureaus.
7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook,
indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8. Eens per kalenderjaar is WEBJONGENS gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op
basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit
mag overschrijden. WEBJONGENS zal Opdrachtgever ten minste 1 (één) maand van tevoren
op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het
recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één)
maand.
9. Alle prijzen die door WEBJONGENS worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (BTW) en
andere van overheidswege opgelegde heffingen.
10.Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan
WEBJONGENS. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat,
zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te
geven.
11. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door
Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever
tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en
administratie van WEBJONGENS volledig bewijs op.

Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan
elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als
vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als
vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers
alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
2. WEBJONGENS mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst
gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in
strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om
welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs
aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
Aansprakelijkheid
1. WEBJONGENS is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor
vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege
gebleven prestatie.
2. Iedere aansprakelijkheid van WEBJONGENS voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm
dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet
of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van
termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
3. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is WEBJONGENS slechts
gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.
4. De aansprakelijkheid van WEBJONGENS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever WEBJONGENS direct en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de
tekortkoming weg te nemen, en WEBJONGENS ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WEBJONGENS in
staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan
van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens
WEBJONGENS.
5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het
internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten,
mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen,
stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat
WEBJONGENS door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in
staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van
WEBJONGENS kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden
opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer
dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Duur en opzegging
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De
overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden
bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
2. Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken
tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom van 50% van de totale waarde van de
nog niet geleverde delen van de overeenkomst.
3. Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals
onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor
perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde
van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is WEBJONGENS gerechtigd
om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te
wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen.
WEBJONGENS is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te
verschaffen.
Wijzigingen in overeenkomst
1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden
gewijzigd.
2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is WEBJONGENS echter eens per
kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden.
Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect
zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene
voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal WEBJONGENS overwegen of
zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. WEBJONGENS
zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien WEBJONGENS
bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het
recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
4. WEBJONGENS mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als
deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen
kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij
als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering
noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden
zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van
meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de
Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.
Slotbepalingen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van
dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin WEBJONGENS gevestigd is.
2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van
de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en
de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst
en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
4. De door WEBJONGENS ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als
authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te
dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In
afwijking hiervan is WEBJONGENS steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
Laatst aangepast op 19 juli 2017 te Oudeschild